divendres, 29 de febrer de 2008

BRIKDALSBREEN (NORWAY, NORUEGA)

To provide more entertainment this blog, here goes another video. This is the Brikdalsbreen glacier in the vicinity of Loen (Norway). The Briksdalsbreen is one of the arms of the Jostedalsbreen, the largest glacier in Europe.
Per donar més animació a aquest bloc, aquí va un altre vídeo. Es tracta de la glacera Brikdalsbreen, pels voltants de Loen (Noruega). El Briksdalsbreen, és un dels braços del Jostedalsbreen, la glacera més gran d'Europa.
Para dar más animación a este blog, aquí va otro video. Se trata del glaciar Brikdalsbreen, en las cercanías de Loen (Noruega). El Briksdalsbreen, es uno de los brazos del Jostedalsbreen, el mayor glaciar de Europa.

dissabte, 23 de febrer de 2008

GLASGOW

Glasgow es la mayor ciudad de Escocia. Su crecimiento fue espectacular desde finales del siglo XIX y hasta principios del XX, habiendo llegado a superar los 2 millones de habitantes. No obstante, y en parte debido al crecimiento de su área metropolitana actualmente no alcanza los 2 millones de habitantes. Atravesada por el río Clyde, destaca en el diseño moderno y en las diversas manifestaciones culturales. George Square, es el centro neurálgico de la ciudad, Buchanan Street, la más importante vía comercial. Es indispensable visitar la Universidad, su catedral gótica y junto a ésta, el Museo de las Religiones, donde se pueden admirar una inédita colección de objetos de culto de varias religiones, entre cuyas piezas destaca, la más importante: el óleo del Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí.

Glasgow és la ciutat més gran d'Escòcia. El seu creixement va ser espectacular des de finals del segle XIX i fins a principis del XX, havent arribat a superar els 2 milions d'habitants. No obstant això, i en part degut al creixement de la seva àrea metropolitana, actualment no arriba els 2 milions d'habitants. Travessada pel riu Clyde, destaca en el disseny modern i en les diverses manifestacions culturals.
George Square, és el centre neuràlgic de la ciutat, Buchanan Street, la més important via comercial. És indispensable visitar la Universitat, la seva catedral gòtica i al costat d'aquesta, el Museu de les Religions, on es poden admirar una inèdita col·lecció d'objectes de culte de diverses religions, d’aquestes peces destaca, la més important: l'oli del Crist de Sant Joan de la Creu de Salvador Dalí.

Glasgow is the largest city in Scotland. Its growth has been spectacular since the late nineteenth century and early part of the twentieth century, having come to exceed 2 million. However, partly due to growth in its metropolitan area currently does not reach the 2 million inhabitants. Crossed by the River Clyde, highlighted in the design and in the various cultural events.
George Square, is the nerve centre of the city, Buchanan Street, the most important trade route. It is essential to visit the University, its Gothic cathedral and along with it, the Museum of Religions, where you can admire an unprecedented collection of objects of worship of various religions, whose pieces stresses, the most important thing: the oil of Christ St. John of the Cross by Salvador Dali.


divendres, 15 de febrer de 2008

EDIMBURG MAGNIFIC I MAJESTUÓS. EDIMBURGO MAGNÍFICO Y MAJESTUOSO. EDINBURGH MAGNIFICIENT & MAJESTIC

Visitem Edimburg, l'agost del 2004 i coincidim amb el Festival Internacional, que segons els organitzadors és el més important del món, doncs acudeixen milers d'artistes del teatre, cinema, música, etc. Durant el festival la ciutat viu als carrers l'enrenou de les carrosses, desfilades i actuacions teatrals. Val la pena veure-ho.Edimburg és la capital i segona ciutat més gran d'Escòcia (500.000 habitants) i únicament separada de Glasgow, la més populosa, per 70 quilòmetres d'una excel·lent autopista. És l'única ciutat a la que la UNESCO ha reconegut com Patrimoni de la Humanitat, dos centres urbans: L'Old Town i el New Town.Destaca el Castell de Edimburg situat en el cim del Castle Rock, des on domina la ciutat. Des del castell fins al palau de Holyroodhouse, transcorre la famosa Royal Mile, via urbana plena d'edificis emblemàtics que forma l'eix vertebral de l'Old Town. Al palau de Holyroodhouse, va passar gran part de la seva vida Maria Estuardo, reina dels escocesos, executada per la seva prima, Isabel I de Anglaterra. Aquest palau és la seu de l'actual reina d'Anglaterra quan visita Escòcia. Val la pena passejar pels carrers de l'Old Town, Victòria Street, Parliament Hall, visitar el monument a Sir Walter Scott, la casa on va viure Robert Louis Stevenson.Princes Street, és la via més comercial d'Edimburg i un dels límits del New Town. Aquesta zona d'Edimburg, es va construir per solucionar problemes de superpoblació de l'Old Town, separada d'aquest pels Princes Gardens, d'aquesta zona neoclàssica de la ciutat destaquen Charlotte Square, George Street i Queen Street.Visites recomanades al Castell d'Edimburg, Catedral de Saint Giles, Nacional Gallery i com, no entrar en algun dels seus formidables pubs.

Visitamos Edimburgo, en agosto del 2004 y coincidimos con el Festival Internacional, que según los organizadores es el más importante del mundo, pues acuden miles de artistas del teatro, cine, música, etc. Durante el festival la ciudad vive en las calles el bullicio de las carrozas, desfiles y actuaciones teatrales. Vale la pena verlo.
Edimburgo es la capital y segunda ciudad más grande de Escocia (500.000 habitantes) y únicamente separada de Glasgow, la más populosa, por 70 kilómetros de una excelente autopista. Es la única ciudad en que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad, dos centros urbanos: El Old Town y el New Town.
Destaca el Castillo de Edimburgo situado en la cima del Castle Rock, desde donde domina la ciudad. Desde el castillo hasta el palacio de Holyroodhouse, transcurre la famosa Royal Mile, vía urbana plagada de edificios emblemáticos que forma el eje vertebral del Old Town. El palacio de Holyroodhouse, fue donde paso gran parte de su vida María Estuardo, reina de los escoceses, ejecutada por su prima, Isabel I de Inglaterra. Este palacio es la sede de la actual reina de Inglaterra cuando visita Escocia. Vale la pena pasear por las calles del Old Town, Victoria Street, Parliament Hall, visitar el monumento a Sir Walter Scott, la casa donde vivió Robert Louis Stevenson.
Princes Street, es la vía más comercial de Edimburgo y uno de los límites del New Town. Esta zona de Edimburgo, se construyó para solucionar problemas de superpoblación del Old Town, separada de este por los Princes Gardens, de esta zona neoclásica de la ciudad destacan Charlotte Square, George Street y Queen Street.
Visitas recomendadas al Castillo de Edimburgo, Catedral de Saint Giles, Nacional Gallery y como no, entrar en alguno de sus estupendos pubs.

We visited Edinburgh, in August 2004 and concur with the International Festival, which according to the organizers is the largest in the world, as thousands of artists attending the theatre, cinema, music, etc.. During the festival the city lived on the streets bustle of the floats, parades and performances. It is worth seeing.
Edinburgh is the capital and second-largest city in Scotland (500,000 inhabitants) and only separated from Glasgow, the most populous, 70 miles an excellent highway. It is the only city in which UNESCO has recognized as a World Heritage Site, two urban centers: The Old Town and New Town.
Stresses Edinburgh Castle at the top of Castle Rock, from where it dominates the city. From the castle to the Palace of Holy Roodhouse, passes the famous Royal Mile, urban highway littered with emblematic buildings that form the backbone of the spinal Old Town. The Palace of Holy Roodhouse, where passage was a large part of his life Mary Stuart, queen of Scots, executed by her cousin, Elizabeth I of England. This palace is the seat of the present Queen of England when they visit Scotland. It is worth strolling through the streets of the Old Town, Victoria Street, Parliament Hall, visiting the monument to Sir Walter Scott, the house where Robert Louis Stevenson lived.
Princes Street is the most commercial of Edinburgh and one of the boundaries of the New Town. This area of Edinburgh, was built to solve problems of overcrowding in the Old Town, separated by the Princes Gardens, this neoclassical area of the city include Charlotte Square, George Street and Queen Street.
Visits recommended Edinburgh Castle, Cathedral of St. Giles, the National Gallery and of course, enter any of your wonderful pubs.


Panoramiques d'Edimburg.
Panoramicas de Edimburgo.
Edinbourgh paroramic views.El castell d'Edimburg destaca entre la boira.
El castillo de Edimburgo destaca entre la niebla.
The castle of Edimburgo emphasizes between the fog.

Old Town

Victoria Street
Parliament Hall


La boira fa més autèntica la capital escocesa
La niebla hace más auténtica la capital escocesa
Fog makes it more authentic Scottish capital

Holy Roodhouse AbbeyHoly Roodhouse


El castell d'Edimburg preparat per al Festival
El castillo de Edimburgo preparado para el Festival
Castle prepared for the Edinburgh Festival

Entrada al castell; l'estàtua de l'esquerra representa
a William Wallace conegut com a Braveheart
Entrada al castillo; la estatua de la izquierda representa
a William Wallace conocido como Braveheart
Entrance to the castle; statue on the left represents
known as Braveheart William Wallace
L'enrenou dels carrers al pas de les carrosses
El bullicio de las calles al paso de las carrozas
The bustle of the streets to the passage of the floatsEstàtua de Sherlock Holmes, personatge creat
per l'escocès Sir Arthur Conan Doyle
Estatua de Sherlock Holmes, personaje creado
por el escocés Sir Arthur Conan Doyle
Statue of Sherlock Holmes, the Scots character created
by Sir Arthur Conan Doyle

Charlotte Square