divendres, 15 de maig de 2009

LA MESQUITA BLAVA D'ISTANBUL. LA MEZQUITA AZUL DE ESTAMBUL. The BLUE MOSQUE OF ISTAMBUL


La Mesquita Blava o Mesquita del Sultà Ahmed, es troba a Istanbul, construïda enfront de Santa Sofía (Hagia Sophia), unides totes dues per uns jardins que confereixen al conjunt un aspecte únic i espectacular. Es destaca per ser una de les poques mesquites del món amb sis minarets, el que va ocasionar cert malestar entre l'Islam i dures crítiques al sultà constructor de la mateixa, al considerar una falta de respecte que tingués el mateix nombre de minarets que la mesquita de la Kaaba, en La Meca. El sultà va solucionar el greuge, finançant la construcció d'un setè minaret en La Meca. Amb un exterior espectacular i sumptuós i un interior no menys magnífic, destaquen uns bonics mosaics blaus d'Izmir (que li donen el nom a la mesquita). Construïda al lloc que ocupava el Gran Palau de Constantinoble, constitueix un dels principals atractius de la ciutat d'Istanbul, al costat de Santa Sofía.

La Mezquita Azul o Mezquita del Sultán Ahmed, se encuentra en Estambul, construida frente a Santa Sofía (Hagia Sophia), unidas ambas por unos jardines que confieren al conjunto un aspecto único y espectacular. Se destaca por ser una de las pocas mezquitas del mundo con seis minaretes, lo que ocasionó cierto malestar entre el Islam y duras críticas al sultán constructor de la misma, al considerar una falta de respeto que tuviese el mismo número de minaretes que la mezquita de la Kaaba, en La Meca. El sultán solucionó el agravio, financiando la construcción de un séptimo minarete en La Meca. Con un exterior espectacular y suntuoso y un interior no menos magnífico, destacan unos hermosos mosaicos azules de Izmir (que le dan el nombre a la mezquita). Construida en el lugar que ocupaba el Gran Palacio de Constantinopla, constituye uno de los principales atractivos de la ciudad de Estambul, junto a Santa Sofía.

The Blue Mosque or Mosque of Sultan Amhed, is in Istanbul, constructed in front of Santa Sophia (Hagia Sophia), and united both by gardens that confer al joint a unique and spectacular aspect. Minarets stands out being one of the few mosques of the world with six, which caused certain malaise between the Islam and hard critics to sultan constructor of the same one, when considering a lack of respect that had the same number of minarets that the mosque of the Kaaba, in Mecca. Sultan solved to the offense, financing the construction of seventh minaret in Mecca. With a spectacular and sumptuous outside and an interior not less magnificent, they emphasize beautiful blue mosaics of Izmir (that give the name him to the mosque). Constructed in the place that occupied the Great Palace of Constantinople, it constitutes one of main the attractiveness of the city of Istanbul, next to Santa Sophia.