dijous, 30 d’octubre de 2008

LA PLAÇA DE LESSEPS (BARCELONA): CRÒNICA D'UN ENGANY. LA PLAZA DE LESSEPS : CRÓNICA DE UN ENGAÑO. THE LESSEPS SQUARE: CHRONICLE OF A DECEIT.

Novament l'emprenc amb la famosa Plaça de Lesseps de Barcelona. Famosa per les seves obres interminables, famosa per la secular conflictivitat que aquelles han provocat en el veïnat, famosa perquè és el paradigma de l'engany municipal, tramat amb l'aparent consens d'uns veïns que mai van voler una plaça com la que s'entreveu. Encara que aquest bloc està dedicat exclusivament a una exposició fotogràfica de diversos “països, ciutats i indrets”, la Plaça de Lesseps, és el lloc on va néixer i viu aquest aficionat “blocaire” i no pot sostreure's a l'alleujament de fer públiques les seves inquietuds i decepcions sobre el que passa a la mateixa. Durant el lustre ja sobrepassat des que es va iniciar el desmantellament de la plaça, el palpitar dels veïns ha anat evolucionant des de l'esperança al desengany. Així ho he pogut constatar en el transcurs d'aquest llarg temps, en les tertúlies i comentaris veïnals. Afortunadament, en el nostre districte, l'antiga vila de Gracia, disposem d 'un setmanari que ve publicant aquestes inquietuds en un o un altre sentit i, com una imatge val més que mil paraules, he inserit a continuació algunes notícies i articles publicats en el mateix. D'altra banda, algun veí ja ha iniciat la protesta desplegant pancartes en els balcons, altres, col·loquialment la denominen com “Plaça de la Ferralla”, per la quantitat de ferros i estructures metàl·liques que han incrustat en pla “decoratiu”.

Nuevamente la emprendo con la famosa en Barcelona, Plaza de Lesseps. Famosa por sus obras interminables, famosa por la secular conflictividad que aquéllas han provocado en la vecindad, famosa porque es el paradigma del engaño municipal, tramado con el aparente consenso de unos vecinos que jamás quisieron una plaza como la que se vislumbra. Aunque este blog está dedicado exclusivamente a una exposición fotográfica de diversos “países, ciudades y lugares”, la Plaza de Lesseps, es el lugar donde nació y vive este aficionado “blogero” y no puede sustraerse al desahogo de hacer públicas sus inquietudes y decepciones sobre lo que acontece en la misma.
Durante el lustro ya sobrepasado desde que se inició el desmantelamiento de la plaza, el palpitar de los vecinos ha ido evolucionando desde la esperanza al desengaño. Así lo he podido constatar en el transcurso de ese largo tiempo, en las tertulias y comentarios vecinales. Afortunadamente, en nuestro distrito, la antigua villa de Gracia, disponemos de un semanario que viene publicando esas inquietudes en uno u otro sentido y, como una imagen vale más que mil palabras, he insertado a continuación algunas noticias y artículos publicados en el mismo. Por otro lado, algún vecino ya ha iniciado la protesta desplegando pancartas en los balcones, otros, coloquialmente la denominan como “Plaza de la Ferralla” (Plaza de la Chatarra), por la cantidad de hierros y estructuras metálicas que han incrustado en plan “decorativo”.

Again I undertake it with the famous Square of Lesseps of Barcelona. Famous for its endless works, famous for the secular confliction that those have provoked in the neighbourhood, famous because, weave with the apparent consensus of some neighbours who never wanted a square like the one that is discerned, is the paradigm of the municipal deceit. Although this block is devoted exclusively to a photographic exposure of several "countries, cities and places", the Lesseps Square, the place where he was born and this supporter "blogger" lives and his restlessness and disappointments about the one that passes can not be stolen to relief of making public is in the same one.During the five years already surpassed since the dismantlement of the square started the throb of the neigh it has kept on evolving from the hope to the disappointment. Like this I have been able to ascertain it in the course of this long time, in the social gatherings and local comments. Luckily, in our district, the ancient town of Gracia, we order d 'a weekly that he comes publishing this restlessness in one or another meaning and, how an image is worth more than a thousand words, have inserted next some news and published articles in the same one. On the other hand, some neighbour has already pioneered the protest displaying banners in the balconies, other, colloquially they denominate it like "Plaça de la Ferrallla” (Square of the Scrap), for the amount of irons and metallic structures that they have inlaid in "decorative" plan.
Les pàgines de L'Independent, reflecteixen la crisi suscitada pel disseny de la plaça.
Las páginas de L’Independent, reflejan la crisis suscitada por el diseño de la plaza.
The pages of L'Independent, reflect the crisis provoked by the design of the seat

Ferros, carcasses, macolinades… la “Plaça de la Ferralla”
Hierros, armazones, cascajos… la “Plaça de la Ferralla”
Irons, frames, gravels... the "Plaça de la Ferralla"

En aquesta foto es pot veure clarament que la plaça no ha recuperat el seu antic nivell natural, com va prometre el “Gran Talador”
En esta foto se puede ver claramente que la plaza no ha recuperado su antiguo nivel natural, como prometió el “Gran Talador”
In this photo it is possible to be seen clearly that the seat has not recovered its old natural level, as the "Great Devastating" promised


Més pals, més estaques, més trastos, això es diu ara “zona verda”
Más palos, más estacas, más cachivaches, esto se llama ahora “zona verde”
More woods, more stakes, more knicks-knack, this "green zone" is called now

diumenge, 19 d’octubre de 2008

PANORAMIC VIEWS OF THE WORLD. PANORÀMIQUES DEL MÓN. PANORÁMICAS DEL MUNDO. PANORAMIQUES DU MONDE. PANORAMA-BLICK AUF DIE WELT

Today, I have inserted some photographic compositions, carried out with the "assistant for panorama" of Roxio Easy Media Creator. Treats himself of a photographic experience digital, that it allows to connect pictures prisoners in successive and sequential way in form that, it allows to achieve an image more extense of the panoramic view of the landscape or place.

Avui, he inserit unes composicions fotogràfiques, realitzades amb l'"assistent per a panorama" de Roxio Easy Media Creator. Es tracta d'una experiència fotogràfica digital, que permet enllaçar fotografies preses de forma successiva i seqüencial de forma que, permet aconseguir una imatge més àmplia de la panoràmica del paisatge o indret.

Hoy, inserto unas composiciones fotográficas, realizadas con el “asistente para panorama” de Roxio Easy Media Creator. Se trata de una experiencia fotográfica digital, que permite enlazar fotografías tomadas de forma sucesiva y secuencial de forma que, permite conseguir una imagen más amplia de la panorámica del paisaje o lugar.

Aujourd'hui, j'ai inséré quelques compositions photographiques, réalisées avec l' "assistant pour panorama" de Roxio Easy Media Creator. Se traite d'une expérience photographique digital, que cela permet de lier des photographies prises de forme successive et séquentielle de forme que, il permet d'obtenir une image plus ample du panoramique du paysage ou endroit.

Heute habe ich eingefügt einigen fotografischen Kompositionen, die mit der "Assistent für Panorama" von Roxio Easy Media Creator. Behandelt selbst eines digitalen fotografischen Erfahrung, dass es ermöglicht, eine Verbindung Bilder Gefangenen in aufeinander folgenden und sequentielle Weg in Form, dass es ermöglicht die Erreichung eines Bildes mehr eXtense der Panorama-Aussicht auf die Landschaft oder des Ortes.

MIAMI

VIET-NAM

HAITI


JAMAICA

OCHO RIOS (JAMAICA)

KENYA

GEORGETOWN (GRAND CAIMAN)

MEDINA AZAHARA (CORDOBA)

EDIMBURGH

ESTAMBUL

ESTAMBUL

ANKARA

BARCELONA

BARCELONA

CADIZ

divendres, 10 d’octubre de 2008

EL CIM D’ÀLIGUES SANT FELIU DE CODINES (BARCELONA)

El Cim d'Àligues, situat en Sant Feliu de Codines (Barcelona) està considerat com un enclavament únic en el seu gènere. Aquest centre, es dedica a l'estudi, a mostra, a cria i a vol d'aus rapinyaires. Creat per Rafa Farriols, el 1994, des de llavors s'especialitza en aquest tipus d'aus i s'obre al públic, perquè pugui contemplar l'exhibició de vol de diferents espècies de rapaços, sent el primer de l'estat espanyol. El centre acull més d'un centenar d'aus d'unes 28 espècies diferents, disposant de diferents serveis complementaris: zones de picnic, pàrquing, botiga especialitzada, bar-restaurant i zona de vol, amb una panoràmica excel·lent de tota la comarca del Vallès. Abans de les sessions de vol, els monitors realitzen una visita guiada, en la qual es donen explicacions i detalls sobre algunes de les espècies que allotgen. Posteriorment, es passa a la zona de vol. Allà es desenvolupa una demostració espectacle del vol de diverses espècies. Es compon d'un amfiteatre des d'on es poden observar totes les característiques del vol dels rapaços: "el veloç vol del falcó, el majestuós planejar de l'àguila, el silenciós aleteig de les òlibes... ". Les aus rapinyaires del Cim d'Àligues, estan acostumades al contacte amb les persones, ja que han nascut allà, per això, encara que se les deixi en vol lliure, sempre tornen al que consideren el seu territori, la seva llar, on s'allotgen i alimenten. El centre, també dirigeix programes educatius basats en l'estudi de les aus rapinyaires, així com de la resta del seu ecosistema.

El Cim d’Àligues, situado en Sant Feliu de Codines (Barcelona) está considerado como un enclave único en su género. Este centro, se dedica al estudio, muestra, cría y vuelo de aves rapaces. Creado por Rafa Farriols, en 1994, desde entonces se especializa en este tipo de aves y se abre al público, para que pueda contemplar la exhibición de vuelo de distintas especies de rapaces, siendo el primero del estado español. El centro alberga más de un centenar de aves de unas 28 especies distintas, disponiendo de diferentes servicios complementarios: zonas de picnic, parking, tienda especializada, bar-restaurante y zona de vuelo, con una panorámica excelente de toda la comarca del Vallés. Antes de las sesiones de vuelo, los monitores realizan una visita guiada, en la que se dan explicaciones y detalles sobre algunas de las especies que albergan. Posteriormente, se pasa a la zona de vuelo. Allí se desarrolla una demostración espectáculo del vuelo de diversas especies. Se compone de un anfiteatro desde donde se puede observar todas las características del vuelo de las rapaces: “el veloz vuelo del halcón, el majestuoso planear del águila, el silencioso aleteo de las lechuzas...”. Las aves rapaces del Cim d’Àligues, están acostumbradas al contacto con las personas, ya que han nacido allí, por eso, aunque se las deje en vuelo libre, siempre vuelven al que consideran su territorio, su hogar, donde se albergan y alimentan. El centro, también dirige programas educativos basados en el estudio de las aves rapaces, así como del resto de su ecosistema.
.
The Cim d'Aligues, located in Sant Feliu de Codines (Barcelona) is regarded as an enclave unique. This site, dedicated to the study, shows, breeding and flying birds of prey. Created by Rafa Farriols, in 1994, since then specializes in these types of birds and opens to the public, so you can contemplate the display of flight of different species of predators, the first of the Spanish state. The center is home to over a hundred birds in about 28 different species, having different services: picnic areas, parking, retail store, restaurant and bar-fly zone, with an excellent overview of the entire region of Vallés. Before the meetings flight, the monitors have a guided tour, which will give explanations and details on some of the species they harbor. Subsequently, it was going to the area of flight. There is a spectacular demonstration flight of various species. It consists of an amphitheater where you can observe all the characteristics of the flight of birds of prey: "the swift flight of the falcon, the majestic eagle of the plan, the quieter of the Finning owls ...". The birds of prey Cim d'Aligues, are accustomed to contact with individuals, since they were born there, that's why, even though they are no longer in free flight, provided that they consider returning to its territory, his home, where they feed and house . The center also runs educational programs based on the study of birds of prey, as well as the rest of its ecosystem.