divendres, 4 de setembre de 2009

VENEZIA: UNICA E IRRIPETIBILE


Venezia capitale della regione di Veneto, la città di canali, che si trova circa 120 piccole isole collegate da oltre 400 ponti. La capitale della vecchia Repubblica di Venezia, che ha dominato il Mediterraneo orientale, è una città unica e irripetibile. Poco da commentare su Venezia, sulla rete ci sono molte pagine che raccontano la sua bellezza, la sua attrattiva, la sua storia. E 'una città da visitare e ripetere. Questa è la terza volta che noi la abbiamo visitato e quando abbiamo raggiunto la Piazza San Marco, ci viene ricordato di quella frase di Napoleone, quando vi entrò n’ella: "Questa è la stanza più bella d'Europa". Come una città che è speciale e diversa, abbiamo voluto riflettere anche in questa occasione così diversa e il risultato sono queste immagini che ci auguriamo possa essere di vostro gradimento.

Venècia capital de la regió de Vèneto, la ciutat dels canals, situada sobre 120 petites illes unides entre sí per més de 400 ponts. La capital de l'antiga República Veneciana, que va dominar el Mediterrani oriental, és una ciutat única i irrepetible. Poc cal comentar sobre Venècia, en la xarxa existeixen nombroses pàgines que ens parlen de la seva bellesa, de seu poder d'atracció, de la seva història. És una ciutat per visitar i repetir. Aquesta, és la tercera ocasió que la visitem i quan arribem a la Plaça de Sant Marc, ens ve a la memòria aquella frase de Napoleó quan va entrar en ella: “Aquest és el saló més bell d'Europa”. Com ciutat especial i diferent que és, hem volgut reflectir-la en aquesta ocasió de forma també diferent i el resultat, són aquestes fotografies que esperem que siguin del vostre gust.

Venecia capital de la región de Véneto, la ciudad de los canales, situada sobre 120 pequeñas islas unidas entre sí por más de 400 puentes. La capital de la antigua República Veneciana, que dominó el Mediterráneo oriental, es una ciudad única e irrepetible. Poco cabe comentar sobre Venecia, en la red existen numerosas páginas que nos hablan de su belleza, de su poder de atracción, de su historia. Es una ciudad para visitar y repetir. Ésta, es la tercera ocasión que la visitamos y cuando llegamos a la Plaza de San Marcos, nos viene a la memoria aquella frase de Napoleón cuando entró en ella: “Este es el salón más bello de Europa”. Como ciudad especial y distinta que es, hemos querido reflejarla en esta ocasión de forma también distinta y el resultado, son estas fotografías que esperamos que sean de vuestro agrado.Comparativa de las mismas imágenes en color tradicional y con el efecto especial. En la primera foto se aprecia una de las dos torres inclinadas que existen en Venecia.
Comparativa de les mateixes imatges en color tradicional i amb l'efecte especial. En la primera foto s'aprecia una de les dues torres inclinades que existeixen a Venècia.
Confronto tra le stesse immagini a colori tradizionali ed effetti speciali. Nella prima foto mostra una delle due torri pendenti che esistono a Venezia.

Vista del Gran Canal desde el Puente de la Academia.
Composición de 4 fotografías que abarcan 180 grados.
Vista del Gran Canal des del Pont de l'Academia.
Composició de 4 fotografies que comprenen 180 graus.
Vista del Canal Grande dal ponte dell'Accademia.
Composizione di 4 foto che copre a 180 gradi.
Vista panorámica de San Marcos y el palacio Ducal. Composición de 4 fotografías.
Vista panoràmica de Sant Marc i el palau Ducal. Composició de 4 fotografies.
Vista panoramica di San Marco e il Palazzo Ducale. Composizione di 4 fotografie.

San Marcos, con Nuestra Señora de la Salud y la Punta de la Aduana a la izquierda.
Sant Marc, amb la Mare de Deu de la Salut i la Punta de la Duana a l'esquerra.
San Marco, con la Chiesa di la Madonna della Salute e delle Punta de la Dogane a sinistra.