divendres, 10 d’octubre de 2008

EL CIM D’ÀLIGUES SANT FELIU DE CODINES (BARCELONA)

El Cim d'Àligues, situat en Sant Feliu de Codines (Barcelona) està considerat com un enclavament únic en el seu gènere. Aquest centre, es dedica a l'estudi, a mostra, a cria i a vol d'aus rapinyaires. Creat per Rafa Farriols, el 1994, des de llavors s'especialitza en aquest tipus d'aus i s'obre al públic, perquè pugui contemplar l'exhibició de vol de diferents espècies de rapaços, sent el primer de l'estat espanyol. El centre acull més d'un centenar d'aus d'unes 28 espècies diferents, disposant de diferents serveis complementaris: zones de picnic, pàrquing, botiga especialitzada, bar-restaurant i zona de vol, amb una panoràmica excel·lent de tota la comarca del Vallès. Abans de les sessions de vol, els monitors realitzen una visita guiada, en la qual es donen explicacions i detalls sobre algunes de les espècies que allotgen. Posteriorment, es passa a la zona de vol. Allà es desenvolupa una demostració espectacle del vol de diverses espècies. Es compon d'un amfiteatre des d'on es poden observar totes les característiques del vol dels rapaços: "el veloç vol del falcó, el majestuós planejar de l'àguila, el silenciós aleteig de les òlibes... ". Les aus rapinyaires del Cim d'Àligues, estan acostumades al contacte amb les persones, ja que han nascut allà, per això, encara que se les deixi en vol lliure, sempre tornen al que consideren el seu territori, la seva llar, on s'allotgen i alimenten. El centre, també dirigeix programes educatius basats en l'estudi de les aus rapinyaires, així com de la resta del seu ecosistema.

El Cim d’Àligues, situado en Sant Feliu de Codines (Barcelona) está considerado como un enclave único en su género. Este centro, se dedica al estudio, muestra, cría y vuelo de aves rapaces. Creado por Rafa Farriols, en 1994, desde entonces se especializa en este tipo de aves y se abre al público, para que pueda contemplar la exhibición de vuelo de distintas especies de rapaces, siendo el primero del estado español. El centro alberga más de un centenar de aves de unas 28 especies distintas, disponiendo de diferentes servicios complementarios: zonas de picnic, parking, tienda especializada, bar-restaurante y zona de vuelo, con una panorámica excelente de toda la comarca del Vallés. Antes de las sesiones de vuelo, los monitores realizan una visita guiada, en la que se dan explicaciones y detalles sobre algunas de las especies que albergan. Posteriormente, se pasa a la zona de vuelo. Allí se desarrolla una demostración espectáculo del vuelo de diversas especies. Se compone de un anfiteatro desde donde se puede observar todas las características del vuelo de las rapaces: “el veloz vuelo del halcón, el majestuoso planear del águila, el silencioso aleteo de las lechuzas...”. Las aves rapaces del Cim d’Àligues, están acostumbradas al contacto con las personas, ya que han nacido allí, por eso, aunque se las deje en vuelo libre, siempre vuelven al que consideran su territorio, su hogar, donde se albergan y alimentan. El centro, también dirige programas educativos basados en el estudio de las aves rapaces, así como del resto de su ecosistema.
.
The Cim d'Aligues, located in Sant Feliu de Codines (Barcelona) is regarded as an enclave unique. This site, dedicated to the study, shows, breeding and flying birds of prey. Created by Rafa Farriols, in 1994, since then specializes in these types of birds and opens to the public, so you can contemplate the display of flight of different species of predators, the first of the Spanish state. The center is home to over a hundred birds in about 28 different species, having different services: picnic areas, parking, retail store, restaurant and bar-fly zone, with an excellent overview of the entire region of Vallés. Before the meetings flight, the monitors have a guided tour, which will give explanations and details on some of the species they harbor. Subsequently, it was going to the area of flight. There is a spectacular demonstration flight of various species. It consists of an amphitheater where you can observe all the characteristics of the flight of birds of prey: "the swift flight of the falcon, the majestic eagle of the plan, the quieter of the Finning owls ...". The birds of prey Cim d'Aligues, are accustomed to contact with individuals, since they were born there, that's why, even though they are no longer in free flight, provided that they consider returning to its territory, his home, where they feed and house . The center also runs educational programs based on the study of birds of prey, as well as the rest of its ecosystem.