dilluns, 28 d’abril de 2008

PLAÇA LESSEPS (BARCELONA): EL NYAP NACIONAL. PLAZA LESSEPS (BARCELONA): LA CHAPUZA NACIONAL. LESSEPS SQUARE (BARCELONA): THE NATIONAL SHODDY WORK.

La plaça de Lesseps de Barcelona, més coneguda per “el nyap”, contínua les seves inacabables obres. Gairebé quatre anys… en menys d'aquest temps, es va construir la Terminal T4 de Barajas, obra faraònica de la “democràcia espanyola” o el Guggenheim de Bilbao… I ja no és sol la durada d'aquestes obres, a propòsit de les quals, els convido a comprovar les fotografies d'aquesta i anteriors entrades, preses en diferents dies i a diferents hores, i observin el nombre d'operaris que apareixen, és també la inseguretat per al ciutadà, ferros recargolats, paviment perillós, poca protecció dels llocs perillosos, semàfors que no funcionen i absència absoluta de policies municipals per custodiar als transeünts. Tot un panorama!. Això sí: quan s'acosten els períodes electorals, la plaça és envaïda per una legió de treballadors, es fan torns fins a ben entrada la nit, es treballa fins i tot els dissabtes… Com si fóssim imbècils per no donar-nos compte!. El nostre egregi alcalde, que contínuament manifesta la seva satisfacció per la ciutat de Barcelona, no deu viure en ella, perquè en pocs anys Barcelona l'han convertit en una ciutat odiosa per al ciutadà, carrers tallats per obres interminables, autobusos que funcionen molt malament, metro amb interrupcions i avaries gairebé diàries, servei de taxi escàs i deficient, circulació caòtica, bicicletes i motos per les voreres… L’únic que funciona és la recaptació, com a nivell estatal. No importa la seguretat i el benestar del ciutadà, no importa el que pensi o desitgi, l’únic que importa és… el seus diners!. Ai democràcia de les nostres transicions… estàs ferida de mort!.

La plaza de Lesseps de Barcelona, más conocida por “la chapuza”, continua sus inacabables obras. Casi cuatro años… en menos de ese tiempo, se construyó la Terminal T4 de Barajas, obra faraónica de la “democracia española” o el Guggenheim de Bilbao… Y ya no es solo la duración de estas obras, a propósito de las cuales, les invito a comprobar las fotografías de ésta y anteriores entradas, tomadas en diferentes días y a diferentes horas, y observen el número de operarios que aparecen, es también la inseguridad para el ciudadano, hierros retorcidos, pavimento peligroso, poca protección de los lugares peligrosos, semáforos que no funcionan y ausencia absoluta de policías municipales para custodiar a los transeúntes. ¿Todo un panorama!. Eso sí: cuando se acercan los períodos electorales, la plaza es invadida por una legión de trabajadores, se hacen turnos hasta bien entrada la noche, se trabaja incluso los sábados… ¡Cómo si fuéramos imbéciles para no darnos cuenta!. Nuestro egregio alcalde, que continuamente manifiesta su satisfacción por la ciudad de Barcelona, no debe vivir en ella, porque en pocos años Barcelona la han convertido en una ciudad odiosa para el ciudadano, calles cortadas por obras interminables, autobuses que funcionan muy mal, metro con interrupciones y averías casi diarias, servicio de taxis escaso y deficiente, circulación caótica, bicicletas y motos por las aceras… Lo único que funciona es la recaudación, como a nivel estatal. No importa la seguridad y el bienestar del ciudadano, no importa lo que piense o desee, lo único que importa es… ¡su dinero!. ¡Ay democracia de nuestras transiciones… estás herida de muerte!.

The seat of Lesseps of Barcelona, more well-known by "the shoddy work", continuous its endless works. Almost four years... in less of that time, the T4 Terminal of Barajas, pharaonic work of the "Spanish democracy" or the Guggenheim of Bilbao were constructed... And no longer the duration of these works is single, with regard to which, I invite to them to verify the pictures of this one and previous entrances, seizures in different days and to different hours, and observe the number of workers who appear, is also the insecurity for the citizen, twisted irons, dangerous pavement, little protection of the dangerous places, traffic lights that do not work and absolute absence of municipal police to guard the passers-by. Everything a panorama. That yes: when the electoral periods approach, the seat is invaded by a legion of workers, are made turns until entered good the night, even works Saturdays... How if we were stupid idiot not to give account us. Ours eminent mayor, who continuously shows his satisfaction by the city of Barcelona, does not have to live in her, because few Barcelona years they have turned it a odious city for the citizen, streets cut by interminable works, buses that work very badly, underground with interruptions and almost daily failures, service of little and deficient taxi, chaotic circulation, bicycles and motorcycle by the sidewalks... The only thing that works is the collection, like a state level. It does not concern the security and the well-being of the citizen, does not concern what that thinks or wishes, the only thing it matters is... its money. Ouch! democracy of our transitions... you are wounded of death!.


Aquesta barra de ferro arribava a l'alçada de la cintura situat junt a la vorera. Així va estar diversos dies, amb el conseqüent perill de caigudes – res improbables donat l'estat del paviment – que haguessin pogut originar una tragèdia.
Esta barra de hierro llegaba a la altura de la cintura, situado junto a la acera. Así estuvo varios días, con el consecuente peligro de caídas – nada improbables dado el estado del pavimento – que hubieran podido originar una tragedia.
This iron bar arrived together at the height of the waist, located to the sidewalk. Thus it was several days, with the consequent danger of falls - nothing improbable dice the state of the pavement - that had been able to originate a tragedy.El semàfor dels nostres pecats, en un dels molts dies que no funciona.
El semáforo de nuestros pecados, en uno de los muchos días que no funciona.
The traffic light of our sins, in one of the many days that do not work.

Barcelona o Bagdad? ¿Barcelona ó Bagdad? Barcelona or Bagdad?

Obra pública “typical spanish”, un treballant i molts mirant.
Obra pública “typical spanish”, uno trabajando y muchos mirando.
Typical public work "spanish", one working and many watching.