divendres, 11 d’abril de 2008

LES CAÒTIQUES OBRES DE LA PLAÇA LESSEPS: BARCELONA. LAS CAÓTICAS OBRAS DE LA PLAZA LESSEPS: BARCELONA. THE CHAOTIC WORKS OF LESSEPS SQUARE: BARCELONE.
Quatre anys d’obres públiques a la Plaça Lesseps. Els veïns hem patit el soroll, pols, incomoditats, talls d’enllumenat, talls d’aigua, etc. L'incomprensible en una ciutat com Barcelona, és que es produeixi una avaria en el subministrament d’aigua a les 19 hores del dia 3 d’abril i no es comenci a treballar fins al següent dia al matí.Cas a part mereixen les mesures de seguretat a la plaça com a conseqüència de les obres, impròpies d’un país que es titlla d’europeu. Els encreuaments de vianants, hi ha dies que constitueixen un seriós risc per a les persones. En més d’una ocasió i com a conseqüència de les obres, els semàfors no funcionen, sense que el nostre excel·lentíssim ajuntament, es digni a desplaçar una patrulla d’agents per regular el trànsit.En definitiva seguim patint i seguirem, perquè el ritme d’aquestes obres no ofereix cap esperança que vagin a finalitzar a curt termini.

Cuatro años de obras públicas en la Plaza Lesseps. Los vecinos hemos sufrido el ruido, polvo, incomodidades, cortes de alumbrado, cortes de agua, etc. Lo incomprensible en una ciudad como Barcelona, es que se produzca una avería en el suministro de agua a las 19 horas del día 3 de abril y no se empiece a trabajar hasta el siguiente día por la mañana. Caso aparte merecen las medidas de seguridad en la plaza como consecuencia de las obras, impropias de un país que se tilda de europeo. Los cruces peatonales, hay días que constituyen un serio riesgo para las personas. En más de una ocasión y como consecuencia de las obras, los semáforos no funcionan, sin que nuestro excelentísimo ayuntamiento, se digne a desplazar una patrulla de agentes para regular el tráfico. En definitiva seguimos sufriendo y seguiremos, porque el ritmo de estas obras no ofrece esperanza alguna de que vayan a finalizar a corto plazo.

Four years of public works in the Lesseps Seat. The neighbours we have undergone the noise, dust, incommodities, cuts of lighting system, water cuts, etc. The incomprehensible thing in a city like Barcelona, is that a failure in the provision takes place of water to the 19 hours of day 3 of April and does not begin to work in the morning until the following day.Separate case deserves the safety measures in the seat as a result of works, unsuitable of a country that is labelled as European. The pedestrians crossings, there are days that constitute a serious risk for the people. In more than an occasion and as a result of works, the traffic lights do not work, without our most excellent city council, deigns to move a patrol of agents to regulate the traffic.We continued suffering and really we will follow, because the rate of these works does not offer hope some of which they are going to finalize in the short term.1 comentari:

Salvador ha dit...

Christopher, bon dia...
Celebro que tornis a estar "actiu" després del tràngol del teu germà. Ja et vaig transmetre el meu sentiment.
Ara volia reemprendre el contacte blocaire i dir-te que tens tota la raó del món amb aquestes obres que no acaben mai. Jo passo un cop o dos a la setmana per Lesseps, i és una autèntica vergonya el maremàgnum que han organitzat i que a més, no es veu encara el final d'aquestes obres.
Caldria protestar a l'Ajuntament.
Una abraçada
Salva